Grote betrokkenheid deelnemers Boeren en Buren

 

De meetperiode in het project Boeren en Buren is inmiddels ruim over de helft. Sinds oktober 2019 meten boeren en omwonenden in Venray fijnstof, stikstofdioxide en ammoniak in hun leefomgeving. Onlangs (juni 2020) werd de stand van zaken over het eerste halfjaar opgemaakt. In een online webinar praatten Marita Voogt en Christa Blokhuis van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  de deelnemers bij over de tussentijdse resultaten. Als begin 2021 alle gegevens van een jaar lang meten bekend zijn, gaan de deelnemers met elkaar en de gemeente in gesprek over de resultaten.

De metingen verlopen voorspoedig. De inzet van de deelnemers is lovenswaardig. Zo wisselen een aantal deelnemers in hun eigen gebied bij alle deelnemers iedere maand de meetbuisjes waarmee stikstofdioxide en ammoniak worden gemeten. Harrie van Asten uit Ysselsteyn is een van hen. Hij beheert ook de fijnstofsensoren. Hij vervangt exemplaren die het niet goed meer doen of probeert ze ter plekke weer aan de praat te krijgen. “Mijn achtergrond in de techniek komt goed van pas en de metingen vind ik interessant. Ik doe het graag.” Harrie kan met enige regelmaat op pad als individuele fijnstofsensoren uit de pas gaan lopen. Omdat op alle locaties twee sensoren bij elkaar hangen, valt het snel op als er een het niet goed meer doet.

Waardevolle metingen

Christa Blokhuis van het RIVM werkt aan de data-analyse. “We vergelijken de sensormetingen van fijnstof met de officiële metingen op de luchtmeetstations. Zo kalibreren we de sensormetingen. Bij hoge luchtvochtigheid werkt dit echter niet goed.” Uit de metingen in Venray blijkt dat de waarden van de afzonderlijke sensoren op momenten met luchtvochtigheid vanaf ongeveer 97% te veel uiteenlopen om goed te kunnen kalibreren. Christa haalt deze uren dan ook uit de dataset voordat ze de data analyseert. Het RIVM heeft voor Boeren en Buren een speciale versie van de Samen Analyseren Tool ontwikkeld. Daarmee kunnen de deelnemers aan het project nu ook zelf de fijnstofgegevens analyseren. Deze Boeren en Buren tool is voorlopig alleen bedoeld voor gebruik door deelnemers en RIVM.

Geur-app

Deelnemers kunnen met een geur-app een melding maken op het moment dat zij een geur ruiken. Geur meten met goedkope sensoren kan namelijk niet. Onderzocht wordt of de geur-app bruikbare informatie oplevert in combinatie met de andere metingen. Op dit moment zijn er al aardig wat meldingen gedaan, maar door een beperkt aantal deelnemers. Om de resultaten van geur goed mee te kunnen nemen in dit project is het belangrijk dat meer deelnemers de geurapp gaan gebruiken.

Resultaten delen

De tussentijdse resultaten geven al inzicht, maar binnen een jaar variëren de bronnen en weersomstandigheden. Een jaar lang meten geeft daarom meer betrouwbare meetresultaten. Pas nadat er een heel jaar is gemeten en alle resultaten zijn geanalyseerd worden de conclusies openbaar gemaakt. Projectleider Marita Voogt vult aan: “In het project is het belangrijk dat deelnemers niet alleen samen meten maar ook samen de resultaten bespreken. Omdat we niet bij elkaar konden komen vanwege de coronamaatregelen, is het niet gelukt de tussentijdse resultaten met elkaar te bespreken. Mensen konden in de webinar wel vragen stellen maar dat is wat anders dan met elkaar in gesprek gaan over de resultaten.“ De ruwe meetwaarden zijn al wel te volgen op het algemene dataportaal voor citizen science metingen van het RIVM. Deze website is onlangs vernieuwd, met onder andere een apart dashboard per gemeente.

Meer weten over het project? Zie https://www.rivm.nl/boeren-en-buren

GLV port provincie

GLV spoort de provicie aan het Schone Lucht Akkoord te tekenen

 

College van Gedeputeerde Staten provincie Limburg

Betreft: SLA

Geachte dames en heren gedeputeerden,

Gezond Leefmilieu Venray maakt zich ernstig zorgen over het feit dat de provincie Limburg het Schone Lucht Akkoord (nog) niet getekend heeft. Zoals u ongetwijfeld weet is het doel van dit akkoord om in 2030 door schonere lucht 50% gezondheidswinst te boeken zodat we gemiddeld langer en gezonder kunnen leven.

Provincie Limburg heeft wel haar 'Aanvalsplan Stikstof' gelanceerd. Als doel wordt genoemd het bereiken van de ‘duurzaam gunstige staat van instandhouding van de in de Natura2000-gebieden aangewezen habitats'. De provincie stelt dat de verschillende sectoren de mogelijkheden moeten onderzoeken om 'maatregelen en nieuwe innovaties te stimuleren in het terugdringen van emissiewaarden'. Dat sluit prima aan bij het Schone Lucht Akkoord! Emissie en luchtvervuiling zijn immers bitter vaak verschillende termen voor hetzelfde probleem.

Gedeputeerde Ruud Burlet (en anderen mogelijk met hem) sluit gelukkig niet uit dat Limburg in de loop van het jaar alsnog zijn handtekening zet onder het Schone Lucht Akkoord. Hij wil echter eerst de resultaten van adviesbureau Tauw afwachten over mogelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hij zegt dat het provinciebestuur zich eerst wil richten op een belangrijk onderwerp als de aanpak van de stikstofcrisis.

Graag willen we er de heer Burlet op wijzen dat de ammoniak die zo’n belangrijke veroorzaker is van de stikstofcrisis ook de veroorzaker is van secundair fijnstof dat onze lucht vervuilt. Het Schone Lucht Akkoord helpt dus het stikstof probleem aan te pakken. Als Limburg inderdaad de stikstofcrisis wil aanpakken zou het dwaas zijn niet met beide handen de financiële steun van het rijk aan te pakken die via het Schone Lucht Akkoord geboden wordt.

In het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over luchtkwaliteit kunnen we lezen dat de gezondheidsimpact van luchtverontreiniging groot is en leidt tot de grootste ziektelast die niet persoonsgebonden is. Dit ondanks het feit dat we in Nederland op enkele lokale uitzonderingen na voldoen aan de huidige Europese grenswaarden (niet die van de WHO overigens) voor stikstofdioxide en fijnstof. Die uitzonderingen vinden we o.a. in Limburg. Waar Groningen en Friesland aangeven niet aan het Schone Lucht Akkoord deel te nemen omdat de lucht er al (relatief) schoon is, kan Limburg, de enige andere provincie die nog niet getekend heeft, zich niet achter dit argument verschuilen.

GLV vindt dat het leven en de gezondheid van de inwoners van Limburg net zo belangrijk is als het leven en de gezondheid van andere Nederlanders. Daarom verzoeken wij u dringend het Schone Lucht Akkoord zo spoedig mogelijk te tekenen.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Gezond Leefmilieu Venray,

Mia Wegh, secretaris

 

 

Brief van GLV over Schone Lucht Akkoord

GLV heeft aan gemeente en provincie een brief gestuurd waarin wordt aangedrongen op het tekenen van het Schone Lucht Akkoord.

 

Aan het college van B en W en de gemeenteraad van Venray

Geachte heer, mevrouw,

Met enige verbazing hebben wij kennisgenomen van het feit, dat men in Venray de Gemeenteraad niet geïnformeerd had over het Schone Lucht Akkoord waarvan men in november 2019 op de hoogte was gesteld door de landelijke overheid.

Gelukkig wordt er een tweede tekenmoment verwacht waarop gemeenten en provincies alsnog het Schone lucht Akkoord kunnen ondertekenen, zoals wethouder Cor Vervoort al wist te melden. Stichting Gezond Leefmilieu Venray (GLV) dringt er bij u op aan, dat Venray dit tweede moment niet ongemerkt voorbij laat gaan.

Het Schone Lucht Akkoord sluit goed aan bij besluiten van de gemeente Venray:

- Volgens het coalitieakkoord van Venray is het de bedoeling dat we stappen gaan zetten “die bijdragen aan een leefomgeving die sociaal en leefbaar is. Maar ook duurzaam, gezond en klimaatbestendig. Een leefomgeving die ‘toekomstbestendig’ is voor generaties na ons: een gezonde toekomst voor Venray.”

- Volgens de Visie Veehouderij staat bij de duurzame ontwikkeling van de veehouderij de gezondheid van de mens centraal. We citeren: Daarom richt de gemeente zich bij de uitvoering op de volgende doelen:

1. Het verbeteren van het woon- en leefmilieu door het verminderen van de emissie bij veehouderijbedrijven;

2. De ontwikkelingen op de juiste plaats door een verdere ruimtelijke scheiding tussen veehouderijbedrijven en bewoners.;

3. Het versneld vernieuwen van de oude stallen en intrekken van vergunningen bij stoppende bedrijven.

- Venray heeft met een zevental andere gemeenten de ambitie uitgesproken dat Noord-Limburg zich zal ontwikkelen tot de “Gezondste Regio” van Nederland.

Het GLV hoopt dat deze mooie woorden ook in de praktijk tot maatregelen zullen leiden. Wij doen daarom een dringend beroep op de gemeente Venray om het Schone Lucht akkoord te tekenen.

Het Longfonds stond aan de wieg van het Schone Lucht Akkoord. Elk jaar overlijden in ons land 12.000 mensen vroegtijdig door vieze lucht. Michael Rutgers, directeur van het Longfonds: “Het is onacceptabel dat zo veel mensen ziek worden of overlijden door de lucht die ze inademen. Wat ons betreft kan het dan ook niet snel genoeg gaan.” Het GLV sluit zich hier van harte bij aan.

Het RIVM heeft een analyse gemaakt, waaruit blijkt, dat met het Schone Lucht Akkoord in 2030 het aantal levensmaanden dat verloren gaat aan luchtvervuiling gehalveerd kan worden. Het lijkt dus welhaast misdadig om niet aan het akkoord mee te doen. Bovendien stelt de Rijksoverheid 50 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2020 tot 2023, voor de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.

Er lijkt enige haast geboden want staatsecretaris mw. S van Veldhoven verwacht de uitvoeringsagenda (die met de deelnemende partijen wordt opgesteld) in de tweede helft van dit jaar af te ronden. Het tweede tekenmoment zal zij logischerwijs dus vóór die tijd organiseren.

De staatsecretaris is gestart met een internetconsultatie om input op te halen voor de vertaling van het akkoord naar de uitvoeringsagenda. Iedereen die een bijdrage wil leveren krijgt hiertoe de gelegenheid. Er komt een gebiedsgerichte aanpak voor gebieden met hoge concentraties luchtverontreiniging.

Gezond Leefmilieu Venray is van mening, dat het leven van een Venrayenaar niet minder waard is dan dat van iemand uit Nederweert of Helmond! Daar bent u het ongetwijfeld mee eens en daarom hopen wij erop te kunnen rekenen dat u zich sterk zult maken voor het tekenen van het Schone Lucht Akkoord door de gemeente Venray.

Gaarne uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens stichting GLV,

Mia Wegh, secretaris GLV

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarverslag over 2019

GLV Jaarverslag2019In 2019 is onze stichting behoorlijk in de weer geweest om zich sterk te maken voor een gezonde leefomgeving in Venray.
De samenwerking met andere organisaties binnen en buiten onze regio is nadrukkelijk opgezocht.

Mede door de inzet van Gezond Leefmilieu Venray  zijn een aantal mooie stappen gezet, zoals het gezamenlijk meten van fijnstof-, stikstof- en ammoniakwaarden. Dit doen we samen met een aantal agrarische ondernemers en gemeente Venray onder begeleiding van het RIVM

Daarnaast blijven we ons kritisch opstellen in de richting van de politiek, bestuurders en (agrarische) partijen voor een gezond en leefbaar Venray.

We hebben voor 2019 een jaarverslag opgesteld met alle informatie over onze activiteiten.

U kunt het jaarverslag hier inzien (klik op deze link).

Omgevingswet in bibliotheek Venray

omgevingswet biebOp 20 november jl. gaf de heer Frank van den Dungen van het Brabants Burgerplatform een presentatie over de Omgevingswet in de bibliotheek van Venray op uitnodiging van het GLV. Van tevoren was aangekondigd dat het een pittige presentatie zou worden maar Van den Dungen wist het publiek op heldere en onderhoudende manier duidelijk te maken hoe het zit met de Omgevingswet die in 2021 in werking moet gaan. Maar liefst 26 verschillende wetten, worden daarin vervangen door één wet, en 120 besluiten worden vervangen door 4 besluiten. De wijzigingen zijn ook voor de inwoners van Venray van groot belang. Het gaat onder andere om de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet inzake luchtverontreiniging, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Woningwet.
Frank van den Dungen noemde voordelen die verwacht worden van de nieuwe wet. De zaken zullen overzichtelijker worden en procedures worden verkort. Er zal meer lokaal maatwerk mogelijk zijn en er komen meer openingen voor nieuwe ideeën. Om hiermee te beginnen is een toekomstvisie en participatie van de inwoners verplicht.

Open brief aan de Gedeputeerden van de provincie Limburg

Geachte dames en heren,

Wij hebben met zorg kennisgenomen van de mening van gedeputeerde H. Mackus, die vindt dat er in Limburg op grotere schaal aan mestverwerking gedaan moet worden (zie artikel de Limburger d.d. 21-02-2019) en dat de gemeentes maar wat makkelijker moeten zijn met het verlenen van vergunningen. Want ja, Limburg heeft een mestprobleem.

Werkgroep Gezond Leefmilieu Venray wordt Stichting.

Op maandag 10 december 2018, is de stichtingsakte van Gezond Leefmilieu Venray getekend bij notaris Weijs in Venray.

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft Gezond leefmilieu Venray als doelstelling het bevorderen van een gezond leefmilieu voor alle inwoners in de gemeente Venray.

GLV nodigt minister Schouten uit

Op 5 juli jongsleden vond er in de tweede kamer een algemeen overleg plaats over luchtkwaliteit. In dit overleg was ook aandacht voor het onlangs verschenen rapport van Wageningen UR, waarin vast is gesteld dat luchtwassers veel lagere rendementen behalen dan tot dusverre werd aangenomen. Met name het type “combiwasser” valt het meeste tegen in de resultaten, en was daarmee belangrijk genoeg voor Nieuwsuur, dat er afgelopen zaterdag uitgebreid aandacht aan besteedde, en hiervoor ook een varkenshouder in Leunen bezocht. Aangezien dit type luchtwasser veel in Venray toegepast is, zijn de gevolgen in onze gemeente groot.

Samenwerkingsverband Gezond Leefmilieu Venray

Op 29 januari j.l. hebben diverse buurtinitiatieven in de Gemeente Venray de handen ineen geslagen, en werken samen onder de naam Gezond Leefmilieu Venray (GLV). In MFC de Baank in Leunen kwamen 16 afgevaardigden uit Ysselsteyn, Castenray, Veulen, Oirlo, Venray, Leunen en de kerngroep Limburg Gezonder bij elkaar om te bespreken hoe een onderlinge samenwerking de stem van verontrustte burgers beter kan laten horen. Zij vertegenwoordigen samen een grote groep burgers die zich ernstige zorgen maken, maar het moeilijk vinden om zich hierover uit te spreken.